Bozma Kararı Nedir?

Bozma kararı nedir?

Bozma kararı ilk derece mahkemelerince verilen kararların temyiz edilmesi sonucunda ilgili dosyanın Yargıtayca incelenmesi sonucunda hukuki eksiklikler tespit edilmesi veya temyiz nedenlerinin kabul edilmesi durumunda tamamen veya kısmen bozulması anlamına gelmektedir. UYAP sorgulamalarında dosya durumunda geçen ve insanların bozmak nedir diye arattığı kelime, aslında yargıtayca dosyanın bozulduğu anlamına gelmektedir.

Yargıtay bozma kararı verirse ne olur?

Yargıtay ilk derece mahkemesinin vermiş olduğu hükmü tamamen veya kısmen bozabilir. Bozma kararında başka bir karara hükmedemez. Kararı sadece bozar ve hükmü veren mahkemeye iade eder. Yargıtay bizzat bozduğu dosyayı karara bağlayamaz. Yargıtay bozduğu dosyayı hükmü veren mahkemeye iade eder. Ancak uygun olduğunu tensip ettiği başka bir mahkemeye de dosyayı gönderebilir.

Aleyhe bozma yasağı nedir?

Yargıtay kararı temyiz için başvuran kişinin aleyhinde olacak şekilde bozamaz. Buna aleyhe bozma yasağı denir.

Aleyhine hüküm verme yasağı nedir?

Yargıtay hakkında verilen gerekçeli kararı temyiz eden bir tarafın temyize istinaden karırının bozulması halinde, kararı veren mahkemenin artık o taraf için önceki karardan daha ağır bir cezaya hükmedememesini ifade eder. Bu kuruma aleyhe hüküm verme yasağı adı verilir. Ancak bazı hususlarda mahkemelerin direnme kararı vermeleri mümkün değildir. Örnek olarak Merci tayini kararları, erteleme hakkındaki kararlar, yargıtay kanun yararına bozma kararları gibi.

Yargıtay kararına direnme nedir?

Kararı veren mahkemenin Yargıtayın bozma veya kısmen bozma kararına karşı vermiş olduğu kararın doğrululuğunu kanaat ederek verdiği kararda direnmesidir. Bu durumda dosya Yargıtay Genel Kurulunda incelenir. Taraflar mahkemenin direnme kararına itiraz veya temyiz başvurusunda bulunamazlar.

Yargıtaydan bozuk dönen dosyayı mahkeme ne yapar?

* Mahkeme bozma kararını taraflara tebliğ ederek duruşmaya çağırılır.

*Mahkeme Yargıtay’ın bozma kararına uyulup uyulmayacağını karara bağlar. (Mahkeme Yargıtayın bozma ilamına karşı direnebilir)

*Mahkeme dosyaya yeniden karar verir.

Mahkeme bozma kararına uyar mı?

İlk celse duruşmasında mahkeme Yargıtayın vermiş olduğu bozma kararına uyduğunu veya direndiğini belirtir. Eğer bozma kararına uyduğunu tutanağa geçerse artık bundan geri dönemez. Bozma kararı üzerine yeniden yargılama yapılır ve bozma kararı uyarınca karar verilir.

Bozma kararı bütün taraflar için geçerli midir?

Dosyada bulunan bazı suç çeşitleri ve taraflar Yargıtayın bozma kararı bazı kararının dışında kalıp kesinleşebilir. Örneğin Hakaret ve yaralama suçundan hüküm kurulması ve ikisi hakkında temyiz talebinde bulunması durumunda yargıtay, hakaret suçu bakımından temyiz istemini reddedip, yaralama suçundan bozabilir. Bu durumda hakaret suçundan verilen ceza kesinleşirken yaralama suçundan yeniden yargılama yapılır.

Onama kararı nedir?

Asıl Mahkemenin vermiş olduğu kararın temyiz edilmesi üzerine gittiği Yargıtay’da temyiz sebeplerinin haklı olmadığı ve kararın usul ve yasalara uygun olduğu kanaatine varılırsa karar onanır. Buna onama kararı adı verilir. Yargıtayın onama kararı vermesi durumda bu durum mahkemesi tarafından bütün taraflara onbeş gün içerisinde tebliğ edilir ve Mahkemece karar kesinleştirilir. Ancak kesinleşme işlemi yargıtayın onaması ile olmaz. Mahkemenin ayrıca kesinleşme işlemi yapması gerekir. Onama kararının taraflara tebliğ edilmesine müteakip tarafların ayrıca karar düzeltme yoluna başvurma hakları olduğu için bu süre sonunda kesinleşme işlemleri yapılabilir.

Yargıtayca hükmün değiştirilerek veya düzeltilerek onanması

İlk derece mahkemesinin vermiş olduğu kararın dosyaya konu olaya uygulanmasında yanlışlık yapılmasından dolayı kararın bozulmasına gerek olduğu durumlarda ancak bu husus hakkında yeniden yargılama yapılmasına gerek olmadığı durumlarda yargıtay kararı değiştirerek onayabilir. Örnek verecek olursak verilen karar esas olarak hukuka uygundur, ancak avukatın vekalet ücreti yanlış hesaplanmıştır. Veya verilen karar doğrudur ancak kararda madde hesap hatası yapılmış olabilir. Diğer bir örnekte tarafın kimlik bilgilerinde yazı hatası olmuş olabilir. Bu tür durumlarda yargıtay kararı düzelterek onar.

Kanun yararına bozma!

Kanun yararına bozma, hukuka aykırılık durumları bulunmasına rağmen herhangi bir kanun yoluna başvurmaksızın kesinleşen kararların  bozulmalarına karar verilmesi için Adalet Bakanlığının Yargıtay’a başvurmasıdır. Eski Ceza Kanununda yazılı emir diye tabir edilir.

Bozma kararının icra takibine etkisi.

Gerekçeli karar açıklandıktan sonra kesinleşmesi beklenilmeden icra takibi başlatılabilir. İcra Takibi başladıktan sonra borçlu temyiz sonucu dosyanın Yargıtaya gittiğini ve yargıtaydan karar çıkana dek icranın geri bırakılmasını mahkemeden talep ederi. Tehir-i icra da denilen bu kurum işletildiğinde icra geriye bırakılır. Yargıtay kararı sonucuna göre hareket edilir. Yargıtayın dosyayı onaması durumunda icra kaldığı yerden devam eder. Bozması halinde icra takibi kaldırılır.

Bozma sonrası açılış davası ne demektir?

Bozma sonrası açılış, hakkınızda verilen hükmün temyiz veya itiraz üzerine gittiği üst mahkemeden ( Yargıtay, BAM v.s) bozularak esas mahkemesine gelmesi durumda yeniden esas numarası alarak yargılamaya devam edilmesidir.

Örnek Bozma kararı:

T.C.

YARGITAY

… Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y   İ L A M I

Esas No               : 2017/……..

Karar No              : 2018/……..

Tebliğname No    : 4 – ………..

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ : ………… 1. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ            : 19/0../201…

NUMARASI    : 201…./……. (E) ve 2015/…….. (K)

SANIK               : ………….

SUÇLAR           : Tehdit, hakaret

SUÇ TARİHİ     : 21.1…..201…..

HÜKÜMLER : Mahkumiyet

TEMYİZ EDEN : Sanık

TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Bozma

Yerel Mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede;

02/12/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun’un 34. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK’nın 253. maddesi ve maddeye eklenen fıkraya göre uzlaştırma hükümlerinin yeniden düzenlenmesi, sanığa isnat edilen TCK’nın 106/1. maddesi kapsamındaki tehdit suçunun uzlaştırma kapsamında bulunması, hakaret suçunun ise, suç tarihi itibariyle 5271 sayılı CMK’nın 253/3-son cümlesi uyarınca tehditle birlikte işlenmesi nedeniyle uzlaşma kapsamında bulunmadığının anlaşılması ve yeni düzenleme karşısında, hakaret suçu yönünden de uzlaştırma önerisinde bulunulmasının gerektiği anlaşılmış olmakla, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 2 ve 7. maddeleri de gözetilerek, uzlaştırma işlemi uygulanarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun bu kapsamda tekrar değerlendirilip belirlenmesinde zorunluluk bulunması,

Bozmayı gerektirmiş, sanık Hasan Nişan’ın temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 0…../0…./201….. tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Başkan                        Üye                                        Üye                                             Üye                                         Üye

Onama kararı nedir?

Onama kararı yerel mahkemece verilen kararın temyiz üzerine gittiği Yargıtayca, temyiz nedenlerinin yerinde görülmemesi nedeniyle onaylanması anlamına gelmektedir.

ONAMA KARARI ÖRNEĞİ:

T.C.

YARGITAY

18. Ceza Dairesi

TÜRK MİLLETİ ADINA

Y A R G I T A Y İ L A M I

Esas No                  : 2016/……..

Karar No                : 2018/………..

Tebliğname No        : 4 – 201…../………..

İNCELENEN KARARIN;

MAHKEMESİ           : ……… 1. Asliye Ceza Mahkemesi

TARİHİ                    : 13/1../201….

NUMARASI           : 201…./…….. (E) ve 201…./7….. (K)

SANIK                   : …………………

KATILAN               : …………………

SUÇ                       : Hakaret

SUÇ TARİHİ          : 27/0…./201….

HÜKÜM                 : Beraat

TEMYİZ EDEN      : Katılan vekili

TEBLİĞNAMEDEKİ DÜŞÜNCE : Onama

KARAR

Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle, başvurunun süresi ve kararın niteliği ile suç tarihine göre dosya görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede:

Eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan …….. ………….. vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden tebliğnameye uygun olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA, 02/1……./201…… tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

Başkan                                   Üye                                          Üye                                          Üye                                       Üye

Yazar: admin

1 thought on “Bozma Kararı Nedir?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir