Adli keşif nedir?

Adli keşif nedir? (Keşfe çıkmak )

Adli davalarda hakim, davaya konu olayı veya yeri, bizzat görmek incelemek için olay yerine giderek incelemelerde bulunmasına adli keşif adı verilir. Adli keşif yapılırken hakim yanında gerektiği uzmanlıkta bilirkişilerde götürebilir.

Adli keşif nasıl yapılır? (Mahkeme keşfi)

Mahkeme duruşma sırasında keşif yapılacak zamanı ve saati tespit eder. Eğer keşifte yanında götürmesini istediği bilirkişiler var ise bunları duruşmada tespit eder. Keşif gün ve saatinde de olay yerine hareket edilerek keşif yapılır.

Adli keşife taraflar katılır mı?

Adli keşife taraflar katılabilirler. Ancak taraflar hazır olmasalar dahi keşif yapılabilir. Taraflara Mahkemece telefon yoluyla veya SMS yoluyla veya hakimin taktir etmesi durumunda tebligat yoluyla keşifin yapılacağı bildirilir.

Adli keşifte bilirkişilerin rolü?

Adli keşiflerde bilirkişiler olay yerinin fotoğraflanması, planı, çizimi, ölçülmesi, zarar tespiti gibi hususları tespit ederek notlarını alır ve daha sonra bilirkişi raporlarını dosyaya sunarlar.

Bilirkişi raporu nedir?

Adli keşifde hazır olan bilirkişilerin olay yerinden aldıkları fotoğraflar, gözlemler, ölçümler gibi hususları daha sonra resmi kayıtlarla ve ilgili kanun maddeleri ile karşılaştırdıktan sonra tanzim ederek mahkemeye sundukları rapora bilirkişi raporu denir. Bilirkişilere bu hizmetleri karşılığında hakim tarafından bir ücret taktir edilir.

Keşife katılmak zorunda mıyım?

Adli keşife katılmanız gerektiği hakim tarafından taktir edilir. Keşif sırasında tarafların hakları tespit edileceğinden hazır bulunması hukuki yararınıza olur.

Keşifte nasıl davranılır?

Keşif sırasında heyetin yaptığı işi zorlaştıracak davranışlardan ve tutumlardan uzak durmak gerekir. Yapılan keşife karşı koyulmanın cezai müeyyideye tabi olduğu unutulmamalıdır.

Adli tatilde keşif yapılır mı?

Adli duruşmalarla keşifler aynı katagoride değerlendirildiği ve keşifin açık alanda yapılan bir duruşma niteliğinde olması nedeniyle adli tatillerde duruşma yapılmaz. ( gecikmesinde sakınca bulunan haller hariç)

Keşfe kimler gider? ( keşifi kimler yapar )

Adli keşife Hakim, Katip, Mübaşir, hakimin çağırdığı taraflar ile bilirkişiler giderler. Ağır Ceza Mahkemesi keşiflerine ayrıca Cumhuriyet Savcısı da katılır.

Mahkeme keşif günü ne demek?

Mahkemece duruşma sırasında keşifin günü ve saati tespit edilir. Bu gün ve saat mahkeme keşif günü olarak UYAP kayıtlarında yer alır.

Keşif ücretleri ne kadardır?

Mahkeme heyetinin keşife çıkmaları durumunda alacakları ücretler her yıl Adalet Bakanlığında tespit edilerek adliyelere duyurulur. 2018 yılı için Hakim: 32,43 TL, Katip: 23,59 TL, Mübaşir: 17,69 TL’dir.

Adliye keşif aracı neden gelir?

Eğer adliye keşif aracının geldiğini haber almışsanız muhtemelen hakkınızda yapılan bir şikayet dolayısıyla veya açılan bir dava dolayılısıyla olay yerinde keşif yapılacağından adli keşif heyetinin olay yerine gelmektedir. Adli keşif heyetinin görevlerini yapmaları sırasında hazır olabilirsiniz.

Adliye keşif aracı nedir?

Adliye keşif aracı adliyelerde keşife çıkılması durumunda keşif heyetine olay yerine taşımak üzere görevlendirilen araçtır. Bu araçlar adliyenin demirbaşında yok ise piyasadan pazarlık usulü temin edilirler.

Adli keşif tutanağı örneği:

T.C.

…………………….

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ KEŞİF TUTANAĞI

ESAS NO   :2018/………….

HAKİM      :……………………

KATİP        :……………………

MÜBAŞİR :……………………

Mahkememizin yukarıdaki esas sayısı yazılı dosyasının yapılan duruşmasında verilen keşif kararı uyarınca mahkeme heyeti Hakim ……………………, Katip ……………………, Mübaşir …………………… , Orman Mühendisi ……………………, Fen Bilirkişisi ……………………ile tutanak tanığı …………………… ile birlikte…………………… ‘ya ait …………………… plaka sayılı araçla keşif mahalline gelindi.

Sanığın keşif mahallinde hazır olduğu görüldü açık keşfe başlanıldı.

Teknik bilirkişiler huzura alındı, kimlik tespitine geçildi.

Orman bilirkişi huzura alındılar, kimliklerinin tespitine geçildi.

ORMAN BİLİRKİŞİ …………………… : …………………… Oğlu …………………… d.lu TC: ……………………, …………………… öğretim görevlisi olarak görev yapar, tarafları tanımaz engel hali yok, CMK’ nın 62 ve 64 maddesi gereğince ” görevimi adalete bağlı kalarak bilim ve fenne uygun olarak tarafsızlıkla yerine getireceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim ” şeklinde yemini yaptırıldı.

Fen bilirkişi huzura alındılar, kimliklerinin tespitine geçildi.

FEN BİLİRKİŞİSİ …………………… : …………………… oğlu, …………………… D.lu …………………… Kadastro Müdürlüğü …………………… Biriminde çalışır, işinin ehli tarafları tanımaz engel hali yok, CMK’ nın 62 ve 64 maddesi gereğince ” görevimi adalete bağlı kalarak bilim ve fenne uygun olarak tarafsızlıkla yerine getireceğime namusum ve vicdanım üzerine yemin ederim ” şeklinde yemini yaptırıldı.

TUTANAK TUTANAĞI ……………………, …………………… oğlu …………………… doğumlu Orman Muhafaza memuru olarak görev yapar, engel hali yok, usulen yemini yaptırıldı.

Sanık huzura alındı, kimlik tespitine geçildi,

SANIK: …………………… Oğlu …………………… olma, …………………… doğumlu, …………………… ili, …………………… ilçesi, …………………… köy/mahallesi, … cilt, …. aile sıra no, …… sıra no’da nüfusa kayıtlı…………………… ikamet eder.

CMK.nun 191/3-b maddesi uyarınca iddianame ve ekleri okundu, isnat edilen suç anlatıldı. sanığa CMK.nun 191/3-b maddesi uyarınca yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu ve CMK.nun 147. maddesinde yer alan yasal hakları tek tek hatırlatıldı.

Sanığa CMK.nun 106/2 mad. uyarınca kovuşturmanın sona erdiği tarihe kadar yeniden beyanda bulunmak suretiyle veya iadeli taahhütlü mektupla yukarıda bildirdiği adreste değişiklik olması nedeniyle bu değişiklikleri iş bu dava dosyasına bildirmesi, bu ihtara uygun hareket etmemesi halinde yukarıda bildirilen adrese tebligatın yapılacağı ihtar edildi.

Sanık; haklarını anladığını yüklenen suç hakkında kendi iradesi ile hiçbir baskı altında bulunmadan açıklamada bulunmaya hazır olduğunu, müdafii istemediğini savunmasını kendisinin yapacağını toplamasını istediği somut delillerini savunmasında şüpheden kurtulmak için bildireceğini, kendisine aleyhine olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak için ve lehine olan hususları ileri sürmek için imkan tanındığını bunu savunmasında kullanacağını söylemekle savunma ve delilleri soruldu;

SANIK SAVUNMASINDA: Ben daha önce beyanda bulunmuştum aynen tekrar ederim. burda ki ormanda açma yapılan yeri kimin yaptığını bilmiyorum, burada açma yapıldığını ben sizden öğreniyorum, suçlamayı kabul etmem, beraatimi talep ediyorum,

*Sanığa suçu sabit olduğu takdirde CMK’nun 231. Maddesi gereğince “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmesini isteyip istemediği” soruldu,

Sanık savunmasında : Öncelikle beraatimi talep ederim mahkeme aksi kanaatte ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul ederim dedi.

Sanığa hazırlık aşamasındaki beyanı okundu soruldu,doğrudur bana aittir dedi.

Sanığa adli sicil kaydı ve nüfus kaydı okundu soruldu, doğrudur bana aittir dedi.

Dosya içinde yer alan çeşitli tutanaklar okundu soruldu, aleyhime olan hususları kabul etmem dedi.

Keşif mahalli mahkemeye heyetince gezildi görüldü,teknik bilirkişi kimliği ve yemini tahtında soruldu.

ORMAN BİLİRKİŞİSİ BEYANINDA : Ben suça yerdi gezdim, gerekli notlarımı aldım süre verildiğinde ayrıntılı raporumu mahkemenize sunacağım dedi.

FEN BİLİRKİŞİSİ BEYANINDA : Ben suça yerdi gezdim, gerekli notlarımı aldım süre verildiğinde ayrıntılı raporumu mahkemenize sunacağım dedi.

TUTANAK TUTANAĞI …………………… BEYANINDA: Tutanaktaki imza bana aittir, tutanak içeriği doğrudur, suça konu yeri gösteriyorum,diğer hususlar tutanakta yazdığım şekildedir, ekleyecek başka bir hususum yoktur,

Keşif mahallinde yapılacak başkaca bir işlem kalmadığından açık keşfe son verildi.

G.D./

1-Bilirkişiye raporunu hazırlayıp sunması için 10 günlük süre verilmesine,

2-Orman bilirkişisine 300,00 TL sarf ettiği emek ve mesaisine karşılık ücret taktirine ve bu hususta sarf kararı yazılmasına,

3-Fen bilirkişisine 200,00 TL sarf ettiği emek ve mesaisine karşılık ücret taktirine ve bu hususta sarf kararı yazılmasına,

3-Tutanak tanığına emek ve mesaisine karşılık olmak üzere 30,00 TL ücret takdirine,

4- Mahkeme heyetini keşif mahalline getirip götüren ……………………plaka sayılı aracı sarf ettiği benzin ve mesaisine karşılık olarak 250,00 TL ücret taktirine ve bu hususta sarf kararı yazılmasına,

5- Mahkeme heyetine ilişkin sarf kararının adliyede yazılmasına karar verilerek iş bu keşif tutanağı hep birlikte imza altına alındı. …./……/201….

HAKİM                              KATİP                                 MÜBAŞİR

ORMAN BİL.                   FEN BİL.                   TUTANAK TANIĞI                   SANIK

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir