Adliye Personeli

Adliye Personeli

Adliye personelini sıralayacak olursak Adliyeyi temsil eden Cumhuriyet Başsavcısı, Savcı, Hakim, Zabıt Katibi, mübaşir, odacı ile başlamak gerekir. Şimdi bu ünvanları tanıyalım:

Cumhuriyet Başsavcısı :

Cumhuriyet Başsavcısı adliyenin genel işleyişini denetleyerek adliyenin katıldığı protokollerde adliyeyi temsil eder. İdari görevi olarak Adliyenin idari iaşe’sini temin etmek, gelen bütçede ita amiri olarak ödemeleri dağıtmak ve kullanmakla yetkilidir. Demirbaş alımları, demirbaş tamiratı ve ihaleler ile ilgili işlemleri yürütür. Kendisine bağlı olarak bir idari işler müdürü görev yapar. Personel maaşları, kırtasiye alımları, ödemeler, kıdem ödemeleri gibi ödemeleri Başsavcı imzası ile yapılır. Sorumluluk çevresinde bulunan cezaevleri ve nezarethaneleri de Cumhuriyet Başsavcısı denetler.

Cumhuriyet Başsavcısının idari görevlerinin yanında adli görevlerine geçecek olursak; HSK tarafından atanan Cumhuriyet Başsavcısı Cumhuriyet Savcılarının uyum içerisinde çalışmalarını tetkik eder. Cumhuriyet Savcılarının dosyaları üzerinden yazmış oldukları kararları teker teker inceleyerek gerekli düzenlemeleri yapmak üzere kendilerine iade eder veya onaylar. Bazı özel suçlara da Cumhuriyet Başsavcısı bakar.

İdari işler müdürü : İdari işler müdürü adliyenin genel yönetim işlerinde Cumhuriyet Başsavcısına bağlı olarak çalışır, adliyenin elektrik, su, telefon ödemelerini, adliyenin genel bilirkişi giderleri, personel maaşları, ek ödemeler, mesailer gibi idari anlamda yapılan harcamaların işlemlerini kendisine bağlı personel ile yapar. Yine adliyenin ihtiyaç duyduğu alımların ihalelerini yapar ve bununla ilgili işlemleri yürütür. adliyenin temizlik gibi süreklilik arz eden idari işlemlerini de yürütür. Adliyede kurulu bulunan demirbaş bilgi sistemlerinin bakım ve onarımını takip ederek gerekli yazışmaları yapar. Adliyede yazıcı tamiri ve bakımlarını idari işler müdürü yaptırır.

Yazı işleri müdürü ( savcılık): Yazı işleri müdürü Savcılık kaleminin intizamından, memurların denetiminden ve fişlerin ( sanık karar takip formu) doldurulması ile kesinleşmeleri yapmaktan sorumludur. Kabaca görev tanımı budur.

Zabıt Katibi (savcılık):Zabıt katipleri kalemlerdeki işlerin yapılmasından ve Cumhuriyet Savcısının talimatı ile yazılacak müzekkereleri yazmakla görevlidir. Burada görevli zabıt katipleri de aynı mahkeme zabıt katipleri gibi başka birimlerle olan yazışmaları yazar, gelen dosyaları bilgisayara kaydeder, tebligat çıkarır, duruşmadaki gibi savcıların aldığı ifadeleri tutanaklara geçirir, olay yeri inceleme ve otopsi işleri yapmak için otopsilere katılır, dosyadaki bütün işlemleri Cumhuriyet Savcısı ile yazan memurdur. İmzası olmadan ifade tutanağı geçersizdir. Savcılık zabıt katibinin iş yükü ve bölümü farklıdır, ayrıca ceza mahkemelerinden verilen kararların infaz işlerini takip ederek infaz işlemini savcı onayıyla birlikte yerine getirir. Zabıt katibi Bu haseple adliyelerin savcılık aşaması yönünden ilk gelen işlere bakmakla olmazsa olmazlarıdır.

Mahkemeler:Mahkemelerin görev tanımları ile ilgili sitemizde ayrıntılı bir makale yayınladık. Hakimler bu mahkemelerde kendilerine gelen dosyalarla ilgili karar vermekle yetkilidirler. Örneğin ceza mahkemelerinde yukarıda belirttiğimiz şekilde Cumhuriyet Savcısının açtığı iddianamede hakim, tarafları duruşmaya çağırır, dinleyerek, tanık ve deliller doğrultusunda ayrıca vicdani kanaatini de kullanarak bir karar verir. Hukuk Mahkemelerinde iddianameye gerek duyulmaksızın taraflar dava açar, hakim delilleri toplayarak ve tarafları dinleyerek bir karar verir. Karar neticesinde verilen cezaya göre taraflar temyiz etme itiraz etme şeklinde taleplerini almak

Ceza Mahkemelerinde ayrıca savcılık ve vatandaş tarafından verilen farklı talepler olduğunda mahkeme hakimi tarafından değerlendirilerek neticesi değişik işler altında karar verilir, sulh ceza hakimliği olarak acil işler, suç üstü suçlar ( sorgu ve değişik iş ) ve bu suçlarla ilgili olarak devamında yine vatandaş ve savcılık itiraz talepleri olmakla bu işler yürütülmeye çalışılır; öncelikle mahkeme kalemlerinde çalışan zabıt katiplerine sözlü veya yazılı olarak talepler yapılır bu talepler doğrultusunda müzekkere ve değişik iş kararı verilerek sonuca varılır.

Yazı İşleri Müdürü ( Mahkeme):Mahkeme yazı işleri müdürü yine kalemin düzeninden sorumludur. Mahkemelerde verilen kararların infaza verilme işlemlerini takip eder, gerekçeli kararları tebliğe çıkar ve kesinleştirme ile temyiz işlemlerini, Hakim iş cetvellerini çıkarmak için tüm mahkemelerle yazışmasına yapar, takip eder.

Zabıt Katibi ( Mahkeme):Mahkeme zabıt katipleri mahkemesi ve talimat evrakı duruşmalarına çıkmak, iddianame kabullerini ve dosyayı duruşmaya hazırlamak üzere tepsip zaptı ile başlar. Hukuk mahkemelerinde ise şahıs tarafından açılan davalarda öncelikle ön inceleme altında dosyayı hazırlar ve ön incelemeden sonra duruşmaya hazır hale getirir. Bu işlerin yapılmasında mahkemenin tüm yazışma işlemlerini ve akabinde müzekkereleri her suç türünde içerikleri konuları farklı olarak ayrı ayrı olmak üzere yazmakla devam eder.

Mahkemenin hakimi suç türüne göre karar vereceğe kadar tüm yazışma işlemlerini yerine getirir, Mahkeme zabıt katibi aynı zamanda dava türüne göre keşif verildiğinde bu dosya yönünden keşfe katılır ve keşif mahallinde, aynı mahkeme duruşma salonunda olduğu gibi duruşma yapılır gibi keşif zaptı hazırlamak üzere hakimin tarafları dinlemesiyle birlikte keşif mahallinde zapta geçer, zabıt katibi anlatmakla değil yaşanarak görülür ve öğrenilir.

Zabıt katibi Filmlerde gördüğünüz “yaz kızım”‘da ki memur zabıt katibidir:)

Mübaşir : Mübaşirler mahkemelerin vazgeçilmezidir. Duruşmalarda sırası gelenleri içeriye çağırır ve duruşma salonunda uymaları gereken kuralları hatırlatır. Katibin yardımcısıdır. Posta işlemlerini ve zimmetleri takip eder.

Şoför: Şoförler Cumhuriyet Başsavcısı makam aracını kullanır. Gerektiğinde veya bazen keşif ve otopsi aracını kullanırlar. Genelde başka işleri yoktur.

İlçe Seçim Kurulu: İlçe Seçim kurulları İlçe Seçim Kurulu başkanına (Hakim) bağlı olarak çalışır. Seçimlerin (genel seçimler, ara seçimler, mahalli idareler, oda seçimleri v.s) yürütülmesi ile görevlidirler. Bünyelerinde seçim müdürü, seçim katibi ve hizmetli barındırırlar.

İcra Müdürlükleri: İcra Müdürleri ve icra katiplerinden oluşur. İcra işlemlerini, haciz işlemlerini takip ederler. İcra Mahkemeleri hakiminin gözetimi ve denetimi altında çalışırlar.

Adliye personeli ile ilgili sorularınızı BURAYI tıklayarak forum bölümümüzden sorabilirsiniz. 

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir