Düşme kararı

Düşme kararı nedir?

Düşme kararı bazı hukuki şartların oluşması durumunda açılan kamu davasının düşürülmesi anlamına gelmektedir. Peki nedir bu hukuki şartlar. Şimdi bunu açıklayalım:

Düşme sebepleri nedir? Düşme kararı hangi koşullarda verilir?  Düşme kararı sebepleri nelerdir? Düşme kararı şartları:

1-Sanığın ölmesi ( Sanığın ölmesi nedeniyle düşme) : Sanık ölmüşse hakkında açılan davanın düşürülmesine karar verilir. Ancak dosyada müsadereye tabi meta’lar var ise davaya devam edilerek müsadere edilebilir.

2-Af: (Cezanın affı nedeniyle düşme)

a)Genel af çıkması durumunda açılmış olan kamu davasının düşürülmesine karar verilir. Eğer bir ceza hükmedilmişse kaldırılır.

b) Özel af çıkarılması halinde hükümlünün cezaevinde olması durumunda tahliyesine karar verilebilir. Cezası paraya döndürülebilir.

c) Özel af çıkarılması durumunda da cezaya bağlı olan veya hükümde belirtilen hak yoksunlukları devam eder.

3-Zamanışımı ( zamanışımı nedeniyle düşme): Kanunuda belirtilen ceza zamanaşımlarının dolması durumda kamu davasının düşürülmesine karar verilir.

4– Şikayetten vazgeçme ( şikayetten vazgeçme nedeniyle düşme): Soruşturması veya kovuşturması şikayete tabi suçlarda şikayetten vazgeçme halinde kamu davasının düşürülmesine karar verilir.

5- Uzlaşma ( uzlaşma nedeniyle düşme): Uzlaşmaya tabi suçlarda uzlaşmanın sağlanması durumunda açılan kamu davasının düşürülmesine karar verilir. ( Not: Uzlaşma soruşturma safasında sağlanması durumunda Kamu Adına Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar verilir.

Düşme kararı örneği:

T.C.

……………

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO                        : 2018/………. Esas

KARAR NO                       : 2018/…………

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2013/…………..

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K  M İ L L E T İ  A D I N A

HAKİM : ………………….. …………….

KATİP    : ………………….  ……………

DAVACI            : K.H.

MÜŞTEKİ         : …………..

KATILAN         : Ü……….. Y…………., M……….. ve N……….. oğlu, ………….

SANIK       : Ö………. B………….., O……….. ve A………….. oğlu, ……………… doğumlu, ………………………… adresinde oturur. İş adresi: . TC Kimlik No:……………..

SUÇ                  : Basit Yaralama

SUÇ TARİHİ / SAATİ : 09/04/2013

SUÇ YERİ        : ……………./…………………

KARAR TARİHİ : 01/11/2018

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

İDDİA: ……………. Asliye Ceza Mahkemesince verilen 15/07/2014 tarih ve 2013/………. Esas 2014/…………. sayılı karar Sanık tarafından temyiz edilmiş ve Yargıtay ……… Ceza Dairesi’nin 11/07/2018 tarih ve 2016/…………..- 2018/………… sayılı ilamıyla bozulmuş olmakla dosya yeniden ele alınmıştır.

Sanık ……… ………………….. SEGBİS ile alınan savunmasında:” Şikayetten vazgeçmeyi kabul ederim , lehe olan hükümler uygulansın ” şeklinde kendisini savunmuştur.

Müşteki ………….. ……………… SEGBİS ile alınan beyanında: ” şikayetten vazgeçme dilekçemi tekrar ederim, sanık …………………… şikayetçi değilim, davaya katılma talebim yoktur” şeklinde beyanda bulunmuştur.

DELİLLER; Sanık savunması, müşteki beyanı, sanığa ait nüfus ve adli sicil kayıtları ve tüm dosya kapsamı.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller, sanık savunması, müşteki beyanı ve tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Her ne kadar sanık …….. …………. hakkında müşteki ……………. …………….. yönelik eylemi sebebiyle kasten yaralama suçundan kamu davası açılmış ise de; sanığın üzerine atılı suçun takibi şikayete tabi olduğu müştekinin kovuşturma aşamasında şikayetinden vazgeçtiği anlaşıldığından sanık hakkında açılan kamu davasının 5237 Sayılı TCK’nun 73/4.maddesi ve 5271 Sayılı CMK’nun 223/8.maddesi gereğince düşürülmesine dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur:

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Her ne kadar sanık ………… …………….. hakkında müşteki …………….. ……………. yönelik eylemi sebebiyle kasten yaralama suçundan kamu davası açılmış ise de, sanığın üzerine atılı suçun takibi şikayete tabi olduğu müştekinin kovuşturma aşamasında şikayetinden vazgeçtiği anlaşıldığından sanık hakkında açılan kamu davasının 5237 Sayılı TCK’nun 73/4 maddesi ve 5271 Sayılı CMK’nun 223/8 maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,

2-Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair, sanık ve müştekinin SEGBİS sistemi ile yüzüne karşı, tefhim tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanının tutanağa geçirilmesi ve ilgili hakime onaylattırılmak suretiyle veya ceza infaz kurumu aracılığıyla gönderilecek bir dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar okunup, usulen anlatıldı. …../……/201…

                  Hakim                                                                                                               Katip 

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir