İmar Kanununa Muhalefetten Yapı Kayıt Belgesi Alanlara ilişkin Örnek Düşme Karar

Bu konu 1 yanıt ve 1 izleyen içeriyor ve en son  Ferdi tarafından 8 ay 3 hafta önce tarihinde güncellendi.

 • Yazar
  Yazılar
 • #876 Yanıt

  Sertap

  T.C.

  …………

  1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

  DOSYA NO                        : 2018/224 Esas
  KARAR NO                       : 2018/636
  [C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2018/

  GEREKÇELİ KARAR
  T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

  HAKİM                                 : ………….
  KATİP                                   : ………….
  DAVACI                                : K.H.
  MÜŞTEKİ                            : ………MAL MÜDÜRLÜĞÜ, Orta Mah. Hükümet Konağı Kat:1 ………./ ………
  SUÇTAN ZARAR GÖREN : ………BELEDİYE BAŞKANLIĞI, Belediye Başkanlığı ………
  SANIK                                  : ………………..TC Kimlik No:……………
  SUÇ                                      : Kamu Kurum veya Kuruluşları veya Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Taşınmazlara Tecavüz Etme
  SUÇ TARİHİ / SAATİ         : 27/04/2016
  SUÇ YERİ                           : ……….
  KARAR TARİHİ                 : …………
  Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:
  İDDİA: ………..Cumhuriyet Başsavcılığınca 24/04/2018 tarih ve 2018/339 esas sayılı iddianamesi ile sanığın 3091 SK’nun 15-1.a TCK’nun 53.maddeleri gereği yargılamasının yapılarak cezalandırılması talebi ile kamu davası açılmıştır.
  Sanık …………….’nun mahkememizce alınan savunmasında:” Ben bahse konu barakayı 4 yıl önce inşaa ettim, herhangi bir yerden izin almadım, suç olduğunu bilmiyordum, suç işlemedim, imar barışından faydalanmak için başvuru yaptım ve yapı kayıt belgesini ve başvuru belgemi aldım, bunları dosyaya ibraz ediyorum ( alındı, 3 sahifeden ibaret belgeleri dosyasına konuldu) beraatime karar verilmesini talep ediyorum, bilirkişi raporuna karşı bir diyeceğim yoktur ” şeklinde kendisini savunmuştur.
  DELİLLER; Sanık savunması, ……….. Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 08.10.2018 tarihi yazısı ve dosyada mevcut yapı kayıt belgesi, sanığa ait nüfus ve adli sicil kayıtları ve tüm dosya kapsamı.
  DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:
  Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller, sanık savunması, bilirkişi raporu, Trabzon Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce dosyaya gönderilen yapı kayıt belgesi ve tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; Her ne kadar sanık ……………… hakkında imar kirliliğine neden olmak suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; suç tarihinin 2016 yılı olduğu, sanığa yapı kayıt belgesi verildiği anlaşıldığından sanık hakkında açılmış olan kamu davasının 5237 sayılı TCK’nun 184/5. ve 5271 sayılı CMK nun 223/8. maddesi gereğince düşürülmesine, dair aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur:
  HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

  1-Her ne kadar sanık ………….. hakkında imar kirliliğine neden olmak suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanığa yapı kayıt belgesi verildiği anlaşıldığından sanık hakkında açılmış olan kamu davasının 5237 sayılı TCK’nun 184/5. ve 5271 sayılı CMK nun 223/8. maddesi gereğince DÜŞÜRÜLMESİNE,
  2-Yargılama giderinin kamu üzerinde bırakılmasına,
  Dair, sanığın yüzüne karşı kararın tefhim tarihinden itibaren, katılan kurum vekilinin yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük süre içinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi ile ilgili hakime onaylattırılmak suretiyle veya başka bir yer Asliye Ceza Mahkemesi aracılığıyla mahkememize göndereceği dilekçe ile Samsun Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. ………….

  Katip                                                                                                                                     Hakim

 • #1053 Yanıt

  Ferdi

  Tesekkurler

Yanıtla: İmar Kanununa Muhalefetten Yapı Kayıt Belgesi Alanlara ilişkin Örnek Düşme Karar
Bilgileriniz: