Trafik Kazası Soncu Ölüm Tali Kusurluya Ceza Karar Örneği

Bu konu 0 yanıt ve 1 izleyen içeriyor ve en son  Sertap tarafından 8 ay 3 hafta önce tarihinde güncellendi.

 • Yazar
  Yazılar
 • #1061 Yanıt

  Sertap

  T.C.

  ………………

  ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

  DOSYA NO                           : 2011/
  KARAR NO                          : 2011/
  [C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2011/

  GEREKÇELİ KARAR
  T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

  HAKİM                : …………………….
  KATİP                  : …………………….
  DAVACI              : K.H.
  ÖLEN                  : …………………….
  VEKİLİ               : Av……………………..
  KATILAN           : …………………….
  VEKİLİ               : Av. …………………….
  KATILAN          : S…………………….
  VEKİLİ               : Av. …………………….
  KATILAN          : …………………….
  VEKİLİ              : Av. …………………….
  KATILAN          : …………………….
  SUÇ                    : Taksirle Ölüme Neden Olma
  SUÇ TARİHİ / SAATİ :…………
  SUÇ YERİ           : ………………
  KARAR TARİHİ : …………..
  Yukarıda kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:
  GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
  Akçaabat C.Başsavcılığının 10/07/2011 tarih ve 2011/………….. esas sayılı iddianamesi ile sanığın TCK.nun 85/1 maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle mahkememize kamu davası açılmıştır.

  Sanık ……………… savunmasında özetle, olay günü sevk ve idaresindeki dolmuş minibüsle ……….. istikametinden Akçaabat’a doğru gitmekte olduğunu, altgeçidin bulunduğu yerde yolcu indirip daha sonra yeniden yola çıktığını, o sırada sol şeride geçtiğini ve o sırada yaşlıca bir erkek yaya’nın yol boyu koşmaya başladığını, klakson çaldığını, frene bastığını, aracı sola doğru yönlendirdiğini, ancak duramayıp yayaya çarptığını, kazada kendi kusuru olmadığını beyanla beraatine karar verilmesini, mahkeme aksi kanaatte ise hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını talep etmiştir.
  Müşteki ………………… ifadesinde özetle, olay sırasında kendisinin maktül olan babasının yanında olmadığını, ancak sanıktan şikayetçi olduğunu, suça konu olay nedeniyle 4.000,00 TL masraf yaptıklarını, karşı tarafın kendilerine 5.000,00 TL ödeme yaptığını, davaya katılmak istediğini beyan etmiştir.
  ……………… ifadesinde özetle, müteveffanın eşi olduğunu, suça konu kazayı bizzat görmediğini, fakat kazayı yapan şahıstan şikayetçi olduğunu, cenaze masraflarını çocuklarının karşıladığını, maddi tazminat talebinin olduğunu, kendisine olaydan sonra pek az bir maaş bağlandığını, eşinin desteğinden mahrum kaldığını, davaya katılmak istediğini beyan etmiştir.
  ………………….. ifadesinde özetle, suça konu olayda babasının vefat ettiğini, kazayı yapan şahıstan şikayetçi olduğunu, cenaze sebebiyle 4.000,00 TL masraf yaptıklarını, kendilerine 5.000,00 TL ödeme yapıldığını, davaya katılmak istediğini beyan etmiştir.
  Müştekiler ……………………………… 22/12/2011 tarihli celsede özetle, suça konu olayın meydana geldiği yer göz önüne alındığında suç vasfının değişme ihtimalinin bulunduğunu, olaydan sonra sanık tarafın müvekkilerine 5.000,00 TL ödeme yaptığını ancak sanığın bunu ‘suspayı’ olarak değerlendirdiklerini, müvekkillerinin sigortadan da uzlaşma yoluyla 20.000,00 TL tazminat daha aldıklarını, tüm müvekkillerinin davaya katılmak istediğini, sanıktan şikayetçi olduklarını, sanığın cezalandırılması gerektiğini beyan etmiştir.
  Suça konu yerde 31/10/2011 tarihinde keşif icra edilmiş, bilirkişi …………………. …./………/…….. tarihli raporunda özetle, ………………….. plaka sayılı araç sürücüsü ………………… kazada tali kusurlu; yaya -maktül- ………………………. asli kusurlu olduğunu beyan etmiştir.
  Delillerin değerlendirilmesi ve mahkememizin kabulü,
  Yukarıda açıklanan deliller doğrultusunda dosya değerlendirildiğinde, olay tarihinde sanığın kullandığı araçla ………………. sahilde karşıdan karşıya geçmeye çalışan müteveffa ……………………. çarptığı ve onun ölümüne neden olduğu, kazanın meydana gelmesinde bilirkişi raporundan da anlaşılacağı üzere müteveffanın aslî, sanığın tali kusurlu olduğu mahkememizce kabul olunmuştur. Sanık tarafından katılan tarafa 5.000,00.- TL ödeme yapılmış, katılan taraf ise cenaze nedeniyle 4.000,00.-TL masraflarının olduğunu beyan etmiştir. Bu nedenle sanığın eylemine uyan Taksirle Ölüme Neden Olma suçundan TCK.nun 85/1 maddesi gereğince cezalandırılması gerektiği, sanığın sabıkasız geçmişi, zararın karşılanmış olması, verilen ceza miktarı göz önüne alındığında hakkında TCK.nun 62 ve CMK.nun 231 maddelerinin uygulanması gerektiği kanaatine varılarak aşağıdaki hüküm kurulmuştur.
  H Ü K Ü M: Yukarıda açıklanan nedenlerle;
  1- Sanık ……………………. eylemine uyan taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan TCK.nun 85/1 maddesi gereğince suçun işlenmesindeki özellikler, sanığın kusur durumu ve suçun konusunun önem ve değeri de dikkate alınarak taktiren 2 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
  2- Sanığın dosyaya yansıyan olumlu kişiliği lehine taktiri indirim sebebi kabul edilerek cezasından TCK.nun 62. maddesi gereğince taktiren 1/6 oranında indirim yapılarak 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
  3- TCK.nun 53. maddesi gereğince sanığın cezasının infazı tamamlanıncaya kadar;
  a- Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevini üstlenmesinden; bu kapsamda, TBMM üyeliğinden veya devlet, il, belediye, köy veya muhtarın denetimi veya gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihkam edilmekten,
  b- Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasi hakları kullanmaktan,
  c- Velayet hakkında; vesayet veya kayımlığa ait bir hizmette bulunmaktan, (şartla salıverilme tarihine kadar)
  d- Vakıf, dernek, sendika, şirket, kooperatif ve siyasi parti tüzel kişiliklerinin yöneticisi veya denetçisi olmaktan,
  e- Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tabii bir meslek veya sanatı , kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak icra etmekten yoksun bırakılmasına,
  4- Sanığın geçmişteki hali, duruşmadaki tutum ve davranışları çerçevesinde dosyaya herhangi bir olumsuz kişiliği yansımamış oluşu ve yeniden suç işlemeyeceği hususunda mahkememize kanaat gelmiş olması nedeniyle CMK.nun 231. maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
  5- Sanığın 5 yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına,
  6- Sanık hakkında bu süre içerisinde herhangi bir denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına yer olmadığına,
  7- Denetimli serbestlik süresi içinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı hapis cezasına mahkum olması halinde mahkemece geri bırakılan hükmün açıklanacağının sanığa bildirilmesine,
  8- TCK.nun 53/6 maddesi gereğince sanığın sürücü belgesinin 3 AY SÜREYLE GERİ ALINMASINA,
  9- Katılan taraf kendisini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan Av. As. Üc. Tar. Göre hesap edilen 1.100,00.-TL ücreti vekaletin sanıktan alınarak katılan tarafa verilmesine,
  10- Dosyada yapılan 1 adet keşif sarf kararı olan 148,72.-TL, 6 adet davetiye giderİ olan 36,00.-TL olmak üzere toplam 184,72.-TL yargılama giderinin sanıktan tahsili ile Hazineye irat kaydına,
  Dair; sanığın yokluğunda, katılanlar ve katılanlar vekilinin yüzüne karşı; CMUK.nun 310. maddesi gereğince sanık yönünden kararın tebliğ tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle …………….. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere, katılanlar yönünden kararın tefhim tarihinden itibarin 1 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ………………. Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. ………/………../…………..

  Katip                                                                                                                                                    Hakim

Yanıtla: Trafik Kazası Soncu Ölüm Tali Kusurluya Ceza Karar Örneği
Bilgileriniz: