Hakaret Suçu

Hakaret nedir? Hakaret ne demek?

Türk dil kurumuna göre hakaret, onur kırma, onura dokunma şeklinde tanımlanmıştır.

Hakaret suçu TCK:

Hakaret suçu Türk Ceza Kanunu’nun 125 ile 131 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Hakaret suçunu iki şekilde ele alabiliz. Birinci somut bir olgu ile, diğeri ise genel ve soyut nitelikteki bir davranışla işlenir.

Hakaret davası:

Size karşı veya hatıranıza karşı bir hakarette bulunulmuş ise bunu Türk Ceza Kanunu veya HMK gereği dava açarak takip etme hakkınız vardır. Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden bu eylem, Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre de maddi veya manevi tazminata konu olacak şekilde dava edilebilir.

Hakaret suçu şikayet dilekçesi:

Hakaret suçu mağduru iseniz bunu bir şikayet dilekçesi ile en yakın Cumhuriyet Başsavcılığına bildirerek cezai tahkikat başlatılmasını talep edebilirsiniz. Hakaret suç duyurusu dilekçesini BURADAN indirerek yaşamış olduğunuz olaya uyarlayınız ve Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına havale ettirerek işleme koyunuz.

Hakaret suçu ıspatı:

Hakaret suçu her türlü şekilde ıspat edilebilir. Suç duyurusunda bulunduğunuz olaya ilişkin olan deliller soyut iddialardan ibaret olmadığı sürece tanık veya başka bir yöntemle ıspatladığınız olay hakkında kamu davası açılabilir. Hakarete konu eylemi tanıklarla ıspat edebileceğiniz gibi, yazılı veya görsel deliller, ses kaydı ve benzeri yollarla, hakaret eyleminin sübut bulduğu ıspatlanabilir. Tabiki delillerin değerlendirilmesinin taktiri mahkemeye aittir.

Hakaret suçu yetkili mahkeme:

Hakaret suçu da diğer suçlarda olduğu gibi yetki bakımından suçun işlendiği yer kuralına tabidir. Hakaret suçunun gerçekleştiği yer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yapmaya, hakaret suçunun oluştuğu yer asliye ceza mahkemeleri de kovuşturma yapmaya yetkilidir. Ancak burada şöyle ince bir husus vardır. Örneğin İstanbul ilinden telefonla mesaj atmak suretiyle hakarette bulunan kişi, hakaret mesajını attığı mağdur Ankarada bulunması halinde, hakaret mesajını ankarada alacağından, suç Ankarada işlenmiş olacağından yetkili mahkeme Ankara mahkemeleridir.

Hakaret suçu maddesi:

Hakaret suçu Türk Ceza Mahkemesinin 125b. Maddesi ile 131. maddesi arasında düzenlenmiştir ve şerefe karşı suçlar başlığında gösterilmiştir.

Hakaret suçu zamanaşımı:

Hakaret suçu’nun basit hali şikayete tabi suçlardandır. Dolayısıyla her şikayete tabi suç gibi olay tarihinden veya olayın mağdur tarafından öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde şikayet edilmelidir. Aksi taktirde suç zamanaşımına girer. Ancak hakaret suçunun nitelikli halleri (örneğin cumhurbaşkanına hakaret, kamu görevlisine hakaret) şikayete tabi değildir, bu nedenle zamanaşımına tabi değildirler.

Hakaret suçu memuriyete engel mi?

Hangi suçların memuriyete engel olduğu hususunda genel kanı terör ve yüz kızartıcı suçların engel olduğu yönündedir. Hakaret suçunun basit halinin memuriyete engel olmadığı tarafımızca düşünülmektedir.

Hakaret suçu aleniyet:

Hakaret suçunun aleni olarak işlenmesi halinde asıl suçta arttırım yapılacaktır. Hakaret suçu aleniyet halinde 1/6 oranında arttırılır. Kamuya açık alanlarda insanların önünde hakaret buna örnektir.

Hakaret suçu adli para cezası:

Hakaret suçu’nun Türk Ceza Kanununda ki karşılığı 1 yıl ile 2 yıl (nitelikli hali ise) olduğunu varsaydığımızda ve 2 yıl hapis cezasının altındaki cezaların para cezasına çevrileceği göz önüne alındığında ve para cezası çevirmelerinde günlük 20 TL baz alındığına göre alınacak cezanın para cezasına çevrilmesi hususunda bir fikir edinilebilir.

Hakaret suçu adli sicil:

Hakaret suçu hüküm alındığı ve kesinleştiğinde diğer suçlar gibi ceza fişi doldurulmak suretiyle kişinin adli siciline işler. Kararın yerine getirilmesine müteakip yerine getirilmesi de adli sicile işler ve sonuç olarak yasal süresini dolmasına müteakip, tarafın başvurusu ile sicilden silinebilir. Adli sicilin silinmesi ile ilgili ve adli sicil ile ilgili ayrıntılı bilgiyi BURADAN takip edebilirsiniz.

Hakaret suçu hükmün açıklanmasının geriye bırakılması:

Hakaret suçu 2 üst sınırı 2 yıl olduğunu var saydığımızda verilecek cezanın, sanığın sabıkasının temiz olması ve diğer yasal şartlar oluşması durumunda hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verilebilir. Hükmün açıklanmasının geriye bırakılması ile ilgili daha ayrıntılı bilgiyi BURAYI tıklayarak öğrenebilirsiniz.

Hakaret suçu kaç yıl?

Hakaret suçunun basit hali 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezasını gerektirir. Hakaret suçunun nitelikli hali ise 1 yıl ile 2 yıl arasında hapis cezasını gerektirir.

Karşılıklı hakaret suçu:

Hakaret suçu karşılıklı olarak işlenmiş ise karşılıklı hakaret suçu oluşur. Hakaret suçunun karşılıklı olması durumunda hakim her iki tarafa da ceza vermeyebilir veya cezayı 1/3 üne kadar indirebilir.

Hakaret suçu kaç şahit:

Hakaret suçunun ıspat edilebilmesi şahit sayısına bağlı değildir. Hakimin hakaret suçunun oluştuğuna kanaat getirebilecek sayıda tanığın olması yeterlidir.

Hakaret suçu nereye şikayet edilir?

Hakaret suçu en yakın kolluk kuvvetine ( jandarma, emniyet) veya Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet edilebilir. Cumhuriyet Başsavcılığına yapılacak şikayetler dilekçe yolu ile yapılır. Dilekçe örneğine BURADAN ulaşabilirsiniz.

Hakaret suçu şikayete bağlı mı?

Hakaret suçunun basit hali şikayete tabidir. Ayrıca uzlaştırmaya da tabidir.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir