Karşılıksız Çek Keşide Etmek

Çek nedir? Çek, bir kişinin bankasında bulunan hesabındaki miktarından, adı yazılı bulunan kişinin veya onun havale ettiği kişinin belgede belirtilen miktarda para çekebilmesi amacıyla düzenlenen, resmi olarak belirlenmiş biçim ve özelliklere sahip yazılı belgedir. Peki karşılıksız çek nedir? Bu yazımızda karşılıksız çek nedir, karşılıksız çek düzenlemek ve karşılıksız çek keşide etmek suçu, hamiline çek ile karşılıksız çek kanunu ile ilgili sorulara yanıt bulmaya çalışacağız.

Çekte hamiline ne demek?

Çek düzenlenirken çeki bozduracak, yani tahsili için bankaya başvuracak kişinin ismi ve soy ismi yazıldığında, sadece o kişi tarafından tahsilatı yapılabilir. Peki hamiline çek ne demek veya çekte hamiline ne demek? İşte çekte isim kısmına bir kişi yazmak yerine hamiline yazıldığında, o çekin kimin adına düzenlendiği önemli olmaksızın, çeki elinde bulunduran herkes bankaya giderek çeki bozdurma hakkına sahip olduğu anlamına gelir. Çek keşide etmek çek düzenlemek anlamına gelir. Çek keşide etmek ve çek düzenlemek aynı şeydir. Keşideci çeki düzenleyen anlamına gelir.

Karşılıksız çek : karşılıksız çek nedir ?

Çekin karşılıksız çıkması ( çek karşılıksız ), yani çek düzenlendikten sonra ödeme süresinde ilgili bankaya müracaatta çeki düzenleyen kişinin banka hesabında belirtilen tutarın bulunmaması karsiliksiz cek olarak tabir edilir. Çek karşılıksız çıkmış ise, Karşılıksız çek düzenleme kanunlarımızda suç olarak düzenlenmiştir. Ayrıca çeşitli idari yaptırımları bulunmaktadır. Eğer karşılıksız çek düzenlenmiş ise bu konu hakkında şikayette bulunmanız gerekebilir. karşılıksız çek şikayet süresi içerisinde şikayette bulunmalısınız.

Karşılıksız çek keşide etmek suçundan karşılıksız çek şikayet süresi yeni çek kanununa göre fiil öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay, anak her halde işlendiği tarihten itibaren 1 yıldır. Eski kanunua göre bu süre 6 ay idi, ancak yeni çek kanunu bu süreyi yeniden düzenledi. çek yasası değişerek şikakarşıyet süreleride bu şekilde güncellenmiş oldu. karşılıksız çek zamanaşımı 3 ay ve 1 yıl olarak güncellenmiş oldu. Böylece karşılıksız çek zamanaşımı 2018 ve karşılıksız çek zamanaşımı 2019 yılları için öğrenme tarihinden itibaren 3 ay, her şekilde işlenme tarihinden itibaren 1 yıl olarak belirlendi.

Bu tarihleri daha da açarsak, karşılıksız çeki bankanın karşılıksız olduğunu size bildirdiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde suç duyurusunda bulunulup gerekli hukuki takibatın yapılması gerekir. Aksi taktirde karşılıksız çek zamanaşımı na uğrar. Yine öğrenme tarihi her halukarda 1 yıldan sonraya kalırsa yine karşılıksız çek zamanaşımı na uğrar.

karşılıksız çek ne yapılır ? karşılıksız çek ne yapılmalı ?

karşılıksız çek nasıl olur ? Karşılıksız çek bankada karşılığı çıkmayan çektir. Tarafınıza düzenlenen veya hamiline düzenlendiği halde karşılıksız çıkan çek hakkında yapılacak işlemler bellidir.

karşılıksız çek suçu sık rastlanan bir suçtur. Eğer sizde bulunan bir çek karşılıksız çıkmışsa ve karşılıksız çek ne yapılır sorusunu soruyorsanız veya karşılıksız çek ne yapılmalı şeklinde bir soru soruyorsanız bunun iki yanıtı vardır. Birincisi karşılıksız çeki düzenleyen kişi hakkında suç duyurusunda bulunmak, diğeri ise alacak davası açmaktır.

Karşılıksız çek şikayeti nereye yapılır ? karşılıksız çek şikayeti nasıl yapılır ?

Kırşılıksız çek şikayeti bir dilekçe ile Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılır. Karşılıksız çek keşide etmek suçu tck da suç olarak düzenlendiği için adli tahkikat gereklidir. karşılıksız çek şikayeti nasıl yapılır sorusunun cevabını yazımızın alt bölümündeki linkte bulabilirsiniz. Linkte bulunan şikayet dilekçesi ile Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak şikayet hakkınızı kullanabilirsiniz. Peki ya karşılıksız çek cezası yetkili mahkeme hangisidir? karşılıksız çek cezası yetkili mahkeme icra ceza mahkemesidir.

karşılıksız çek nasıl anlaşılır ?

Çekin karşılıksız çıkıp çıkmadığı ancak çek tarihinde ilgili bankaya müracaat ettiğinizde anlaşılabilir. Ancak tabiki çeki keşide eden kişinin güvenilirliğini sorgulamak mümkündür. Çek keşidecisinin çalıştığı ilgili bankayı arayarak keşidecinin mevduat durumunun çeklerini ödeyemeye elverişli olup olmadığı sorulabilir. Yeni çakan karekodlu çekler de bu tür sorgulamaların yapılabilmesi için yeni çözümler getirmektedir. Elbette yine son durum olarak çeki keşide edenin ödeme kabiliyetine haiz olup olmadığı çek ödeme tarihinde anlaşılacaktır.

Karşılıksız çek ciro :

Ciro işlemi bir alacağın devri anlamına gelmektedir. İsme keşide edilen bir çekin, kişede edilen isim tarafından başka birine devredilmesi işlemi çekin cirosu anlamına gelir. Karşılıksız çek ciro işlemine tabi tutulmuş ise, ciro edenin sorumluluğu doğabilir. Bu durum için bir avukata danışılması ve hukuki mevzuatın araştırılması yararlı olacaktır.

Karşılıksız çek düzenleme cezası: karşılıksız çek ceza 2018 , karşılıksız çek yasasında son durum 2018 , karşılıksız çek yasasında son durum 2019 , karşılıksız çek cezası :

Karşılıksız çek cezası nedir sorusunu sorduğunuzu duyar gibiyim. Karşılıksız çek düzenlemek suçu (çek yasası 2018 , çek kanunu 2018 ) 5941 sayılı kanun ile düzenlenmiştir. Karşılıksız çek cezası 2018 yılı için ve Karşılıksız çek cezası 2019 yılı için (karşılıksız çek 2018 , karşılıksız çek 2019 ) düzenlenmiştir. Peki karşılıksız çek cezası nedir ? karşılıksız çek cezası kanun maddesi silsilesine göre:

İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası (1)

MADDE 3 – (1) Karşılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu muhatap bankanın herhangi bir şubesine ibraz edildiğinde hamilin varsa vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir. Ancak çek, hesabın bulunduğu şubeden başka bir şubeye ibraz edildiğinde, o şubece karşılığı sorulmak suretiyle ödenir.

(2) “Karşılıksızdır” işlemi, muhatap bankanın hamile kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın dışında, çek bedelinin karşılanamayan kısmıyla sınırlı olarak yapılır.

(3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için;

a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde,

1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya üzerinde ise bin Türk Lirası,

2) Çek bedeli bin Türk Lirasının altında ise çek bedelini,

b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde,

1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığı bin Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı,

2) Çek bedeli bin Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak bin Türk Lirasını,

ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi sözleşmesi hükmündedir. Bu fıkradaki miktar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişmeler göz önünde tutularak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî Gazete’de yayımlanır.

(4) Hamilin talepte bulunması hâlinde, karşılıksızdır işlemi; çekin arka yüzüne tahsil için bankaya ibraz edildiği tarih, hesap durumu, bankanın yükümlülüğü çerçevesinde ödediği miktar ve ibraz eden gerçek kişinin adı ve soyadı yazılmak, bu kişinin tüzel kişi adına bedeli tahsil etmesi hâlinde bu husus belirtilmek ve bu kişi ile birlikte banka yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle yapılır. Banka tarafından ödenen miktar düşüldükten sonra karşılıksız kalan tutar açıkça belirtilir. Hamilin imzalamaktan kaçınması hâlinde, karşılıksızdır işlemi yapılmaz.

(5) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil, kısmî ödemenin hamil tarafından kabul edilmemesi hâlinde, ikinci fıkra hükmüne göre karşılıksızdır işlemi yapılır; ibraz tarihi ile ödememe nedeni çekin üzerine yazılır ve çek, üzerine imzası alınarak hamiline geri verilir; ön ve arka yüzünün fotokopisi banka tarafından saklanır. Çek hesabında hiç karşılığın bulunmaması ve hamilin sadece muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutarın ödenmesini talep etmesi hâlinde de bu fıkra hükmüne göre işlem yapılır.

(6) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar dahil kısmî ödeme hâlinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi, icra mahkemesine şikâyette bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi hâlinde çekin aslı bu mercilere gönderilir. (1) (2)

(7) Banka;

a) Çekin karşılığının hesapta bulunmasına rağmen hamiline ödenmesinin geciktirilmesi,

b) Kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın hamile ödenmesinin geciktirilmesi,

hâllerinde, çek hamiline, her geçen gün için binde üç gecikme cezası öder. Bu hâllerde 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun hükümleri uygulanmaz.

(8) Üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihinden önce ibraz edilen çekin karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca kısmen veya tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. İleri düzenleme tarihli çekle ilgili olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki düzenleme tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır.

(9) (Ek: 31/1/2012-6273/2 md.) Çekin, üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren beş yıl içinde ibraz edilmemesi hâlinde, muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erer.

(10) (Ek: 15/7/2016-6728/62 md.) Lehine karekodlu çek düzenlenen lehdar, teslim aldığı çeki Türk Ticaret Kanununun 780 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen sisteme kaydeder. Karekodlu çekin sisteme kaydedildiği tarihten sonra çek düzenleyen tüzel kişinin temsilcilerinde meydana gelen değişiklikler, çek hesabı sahibi tüzel kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.”

Görüldüğü gibi karşılıksız çek hapis cezası öngörülmemiş, para cezası öngörülmüştür. Çekte hapis cezası olmaması karşılıksız çeke hapis cezası varmı sorusunu cevaplıyor.ancak tabiki unutmamak gerekir ki, karşılıksız çek hapis cezası öngörmemiş ise de, kesilen para cezasının ödenmemesi durumundaki yaptırımların araştırılması gerekir.

çekte hapis cezası olmaması durumu, parasal durumlar nedeniyle veya borç nedeniyle kişinin hürriyetinden yoksun bırakılamayacağına ilişkin İnsan hakları beyannamesine atıfla açığa çıkar. karşılıksız çek hapis cezası yaptırımını içermemesi de buna bağlanmaktadır.Kişi borcundan dolayı sadece mal varlığı ile sorumlu tutulabilir. Bu nedenle (adli para cezalarının hapse çevrilmesi hariç) anayasanın kişi hürriyetindeki hükmü gereği para veya alacak veya edim borcu yüzünden kimsenin hapsedilemeyeceği garanti altına alınmıştır.

karşılıksız çek davası ne kadar sürer ?

Bütün hukuk davaları ve ceza hukuku davaları gibi karşılıksız çek davası ne kadar sürer sorunun cevabı da kesin bir cevap değildir. Olayın oluş şekli veya delillerin toplanabilme, hatta taraflara ulaşılarak savunma veya beyanlarının alınabilme durumlarına bağlı olarak, mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak duruşma günleri arasındaki mesafe ve dolayısıyla davaların ne kadar süreceği unsuruda değişebilir. Genellikle 1 yılı bulmadığı gözlemlenmektedir. Ancak dediğimiz gibi bu ilgili mahkeme ve dosya durumuna göre değişiklik gösterebilir.

Yargıda hedef süre uygulaması ile bu tür davaların ne kadar sürede sonuçlanacağı artık hesaplanarak taraflara bildirilmekte. Ancak söz konusu kurum yeni olduğu için gelecek zamanlarda hedef süre uygulaması ile bu tahmini yapabileceğimizi öngörmekteyiz.

Karşılıksız çek icra takibi :

Çekin karşılıksız çıkmasını öğrenmeniz halinde, suç duyurusunda bulunmanıza müteakip karşılıksız çek icra takibi de başlatabilirsiniz. İcra İflas Kanununda ilamsız icra kurumu bulunduğundan çeki keşide edenin mal varlığındaki değişmelerden etkilenmemek için tedbir koydurabilir ve talepte bulunabilirsiniz. Icra prosedürü ile ilgili daha fazla bilgi almak için sitemizin icra bölümünü takip edebilir, yazıya ulaşmak için BURAYI tıklayabilirsiniz.

Karşılıksız çek şikayet dilekçesi :

Karşılıksız çek ile ilgili örnek şikayet dilekçesine ulaşmak için forum bölümümüzü ziyaret edebilir, veya BURAYI tıklayarak yönlendirilebilirsiniz.

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir