Kasten Yaralama Suçu

Kasten yaralama suçu:

Kasten yaralama suçu Türk Ceza Kanunu 86/1,86/2,86/3 ve 87 sayılı maddelerinde işlenmiştir. Muhdeviyatı aşağıdaki gibidir:

Kasten yaralamak nedir?

Kasten yaralama suçu nedir diye soracak olursanız, bir kişinin vücuduna herhangi bir şekilde acı veren veya bir kişinin sağlığının bozulmasına yol açan veya bir kişinin algılama durumunun bozulmasına neden olan her eylem Ceza Kanunumuzda kasten yaralama suçu olarak tanımlanmıştır.

Kasten yaralama suçunun cezası ne kadardır?

Kasten yaralama suçunun oluşması halinde yaralamayı işleyen sanığa “bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası” verilir. (TCK 86/1) Ancak bu durum tabiki yaralanmanın ağırlığına göre değişiklik gösterebilir. Örneğin eğer söz konusu yaralanma basit bir tıbbi müdahale ile iyileşecek derecede küçük ise ceza “dört aydan bir yıla kadar” olmak üzere düşer. Tabiki bu suçun basit hali var ise birde ağır hali vardır. Bu hallerde cezalar yarı oranında artırılır. Örneğin bu yaralamayı çocuklarınıza, anne babanıza veya eşinize karşı işlerseniz, , akıl hastalarına karşı işlerseniz, kamu görevlisine karşı işlerseniz veya silahla işlerseniz.

Kasten yaralama suçu uzlaştırmaya tabi midir?

Kasten yaralama suçu eğer yukarıda saydığımız ağırlaştırıcı nedenler ile işlenmemişse, yani yaralama suçu basit yaralama ise uzlaştırmaya tabidir.

Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama nedir?

Yaralama suçunun neticesi sebebiyle ağırlaşmış hallerine denir. Türk ceza kanunu’nun 87. maddesinde sayılmıştır.

Kasten yaralama suçunun nitelikli halleri?

Kasten yaralama suçu yukarıda saydığımız gibi çocuklarınıza, anne babanıza veya eşinize karşı işlerseniz, , akıl hastalarına karşı işlerseniz, kamu görevlisine karşı işlerseniz ağırlaştırıcı neden olduğu için ceza miktarı artacaktır.

Kasten yaralamaya teşebbüs suçu:

Kasten yaralama suçunda da diğer suçlarda olduğu gibi teşebbüs hallerinde verilen cezada indirime gidilir. Bu indirim meydana gelen zarar veya tehlikenin durumuna göre belirlenir. Kasten yaralama suçunun teşebbüs durumunda, normal verilecek ceza 4/1 den 4/3 üne kadar indirilerek verilir.

Kasten yaralamanın ihmali davranışla işlenmesi:

Kasten yaralama suçunun ihmali davranışla işlenmesi suçunu tarif etmek için bir örnek verelim: Bir olaya müdahale eden kolluk kuvvetinin söz gelimi bir darp olayına müdahale etmemesi neticesinde mağdurun yaralanması ihmali davranışla kasten yaralama suçunun oluşmasına neden olmuştur. Başka bir örnek ise bir doktorun hastayı tedavi etmemesi, hastanın ağırlaşarak bir organını kaybetmesi.

BTM nedir?

BTM Basit tıbbi müdhale anlamına gelir. Kasten yaralama suçunun basit halinin şartıdır. Kasten yaralama olayı sonucunda yaralanma, basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek derecede ise suçun cezai miktarı ve kovuşturma usulü değişir. Örneği bu durumda suç şikayete ve uzlaşmaya tabi olur. Eğer yaralanma BTM (Basit Tıbbi Müdahale) ile giderilemez ise ( bu husus doktor raporu ile tespit edilir) bu durum sućun ağırlaştırıcı unsurunu oluşturur.

Kasten yaralama suçu örnek hükmü:

T.C.

………………

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2018/…………….. Esas

KARAR NO : 2018/………….

[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2013/………..

GEREKÇELİ KARAR

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

HAKİM                  : ………………

KATİP                    : ………………

DAVACI                 : K.H.

KATILAN              : ………………

SANIK                   : ………………

SUÇ                       : ………………

SUÇ TARİHİ / SAATİ : ……../…../……

SUÇ YERİ                   : ………………

KARAR TARİHİ          : ……/……./…..

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık/sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

            GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

…………. Cumhuriyet Başsavcılığının 08,11,2013 tarih ve 2013/……… esas sayılı iddianamesi ile sanık hakkında basit yarkalama eylemi nedeniyle TCK’ nun 86/2,3-e, 53/1 maddesinden yargılamasının yapılarak cezalandırılması istemiyle açılan kamu davasının yapılan yargılaması sonunda,

Sanık …….. ………….. talimat mahkemesince alınan savunmasında: ”Ben bu konuda daha evvel savunma yapmıştım tekrar ederim, olay tarihinde bahçemde çalışırken ……….. …………. yanıma gelerek burada neden çalışıyorsunuz mahkeme kararı var yapmayın dedi bende Hüseyin amcaya biz burada kazma küreklerimizi ıslanmasın diye küçük bir şey yaptık dedim aramızda bu konuşma geçti ben kesinlikle kendisine vurmuş değilim, isnad edilen suçlamayı kesinlikle kabul etmiyorum, beraatime karar verilmesini, mahkumiyetime karar verildiği takdirde hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasını talep ederim” şeklinde kendisini savunmuştur.

Sanık ……….. …………’ un bozma sonrası mahkememizce alınan savunmasında: ”Ben daha önce hazırlık aşamasında beyanda bulunmuştum aynen tekrar ederim. Bozma ilamına karşı birdiyeceğim yoktur, ………… …………… vurmadım, yanına bile gitmedim, beraatime karar verilmesini talep ediyorum” şeklinde kendisini savunmuştur.

Katılan ………… ……………’ ın mahkememizde alının beyanında: ”Sanık ile aramızda arazi ihtilafından dolayı husumet bulunmaktadır, olay günü sanık yine problem çıkarttı bende yanlarına gidip araziyi izinsiz kullanmamalarını söyledim sanık eline aldığı demir parçası ile üzerime yürüdü ve demir parçası ile bana vurmaya çalıştı ben kendimi savunmaya çalışsam da elime vurarak beni yaraladı, sanıktan şikayetçiyim davaya katılmak istiyorum. Olay nedeni ile maddi bir zararım olmamıştır” şeklinde beyanda bulunmuştur.

Müştekinin usulüne uygun katılma talebinin kabulüne karar verilmiştir.

Tanık ……… …………….’ un talimat mahkemesince alınan beyanında, Olayı görmedim. Müşteki ……….. ………… dediği gibi olduğunu sanmıyorum. Sanık benim eşimdir . Böyle birşey yapmamıştır dediği anlaşılmıştır.

Müştekinin dosyada mevcut genel adli muayene raporları incelenmiştir.

Mahkememizce yapılan yargılama sonucu toplanan deliller ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, Sanık …….. hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonucunda verilen beraat kararı Yargıtay 3. Ceza Dairesinin 2017/18420 esas sayılı kararı ile olay tarihinde 80 yaşında olan katılanın sanığın elindeki demir ile kendisini darp ettiğine dair aşamalardaki değişmeyen beyanları ile bu beyanlara uyumlu olan doktor raporuna ve tüm dosya içeriğine göre, sanığın katılanı darp ettiği sabit olduğu halde, sanığın atılı suçtan mahkumiyeti yerine, “bayan olan sanığın katılana yönelik yaralama eyleminin hayatın olağan akışına uygun olmadığı” şeklindeki kanuni ve yerinde olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraatine karar verilmesi, nedeniyle bozulduğu, mahkememizce bozma kararına uyularak yargılamaya devam olunduğu anlaşılmıştır.

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda toplanan deliller, sanık savunması, katılanın beyanı, adli muayene raporu ve tüm dosya kapsamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde; sanık ile katılan arasında arazi meselesi nedeniyle uyuşmazlık bulunduğu, olay günüde aralarında çıkan tartışmada sanığın demir ile katılana vurmak suretiyle darp ettiği, katılanın alınan adli raporunda yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilebileceğinin belirtildiği, katılanın beyanı ile uyumlu adli muayene raporu karşısında sanık savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, bu suretle sanığın eyleminin sübut bulduğu anlaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle; sanığın üzerine atılı kasten yaralama suçunu işlediği sabit olduğu, sanığın 5237 sayılı TCK’nun 86/2, 86/3-e maddeleri gereğince teşdiden cezalandırılmasına, sanığın daha önce kasıtlı suçtan mahkum olmadığı, mahkememizcede sanığın ileride bir daha suç işlemiyeceğine dair kanaate varıldığından sanık hakkında verilen cezada 5271 s.CMK’nın 231 maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Sanık ………. ………… katılan ………. ………. yönelik eylemi nedeniyle üzerine atılı basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde kasten yaralama suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK’nın 86/2.maddesi gereğince suçun işleniş şekli niteliği, suçun işlenmesindeki özellikler göz önünde bulundurulmak suretiyle takdiren ve teşdiden 150 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın eylemini silahtan sayılan demir ile gerçekleştirdiği anlaşıldığından, sanığa verilen cezanın TCK’nın 86/3-e maddesi gereğince 1/2 oranında artırılarak sanığın 225 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın geçmişi lehine takdiri indirim nedeni kabul edilerek TCK’nun 62/1.maddesi gereğince cezasından 1/6 oranında indirilerek sanığın 187 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanık hakkında başkaca kanuni veya takdiri artırım yada indirim yapılmasına yer olmadığına,

Verilen cezanın niteliği gereği TCK’ nun 53.maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

Sanığa verilen adli gün para cezasının sanığın sosyal ve ekonomik durumu, olayın oluş şekli göz önüne alınarak TCK’nın 52/2 maddesi gereğince beher günü 20,00-TL hesabıyla, sanığın 3.740,00-TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

Sanığın ekonomik ve sosyal durumu, para cezasının miktarı göz önüne alınarak sanığa verilen adli para cezasının TCK 52/4 maddesi gereğince takdiren birbirini takip eden birer aylık sürelerde

24 eşit taksitler halinde sanıktan tahsiline, taksitlerden birisinin ödenmemesi halinde sanık hakkında verilen adli para cezasının tamamının muaccel hale geleceğinin ve 5275 sayılı yasanın 106/3-e maddesine göre cezanın infaz edileceğinin ihtarına, (gerekçeli kararın ihtarat sayılmasına)

Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan cezanın miktarı, sanığın sabıkasız oluşu, sanığın yargılama sürecindeki davranışları göz önünde bulundurulduğunda yeniden suç işlemeyeceği konusunda mahkememizde olumlu kanaat oluşması, suçun işlenmesinde herhangi bir zararın ortaya çıkmaması ve sanığın da kabul etmesi nedeniyle yasal şartları oluştuğundan CMK.nun 231/5. maddesi gereğince sanık hakkında HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olduğundan CMK’nın 231/7 maddesi gereği TCK’nun 50 ve 51. maddelerinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,

Sanığın CMK.nun 231/8. maddesi gereğince 5 YIL SÜRE İLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA,

Sanığın kişiliği gözetildiğinde denetim süresi içerisinden denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanmasına taktiren YER OLMADIĞINA,

CMK’nun 231/10.maddesi gereğince Denetimli Serbestlik süresi içerisinde işlediği kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum olmadığı takdirde Denetimli Serbestlik Tedbiri sonucunda davanın düşürülmesine karar verileceğinin sanığa ihtarına, (gerekçeli kararın ihtarat sayılmasına)

Sanığın CMK.nun 231/11. maddesi uyarınca denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi ve hükmolunduysa denetim serbestlik tedbirine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranması halinde hükümlerin açıklanacağı hususu ihtaratına, (gerekçeli kararın ihtarat sayılmasına)

Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına dair kararın kesinleşmesi halinde bunlara mahsus bir sisteme kaydedilmesi için CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLMESİNE,

2-Kararımız kesinleştiğinde karardan bir suret 5320 sayılı yasanın 16/1. maddesi gereğince soruşturmayı başlatan kolluğa gönderilmesine,

3-Dosyada yapılan yargılama gideri olarak hesaplanan 9 adet tebligat gideri 96,50-TL ve 15,90-TL posta gideri olmak üzere toplam 112,40-TL’nın sanıktan tahsili ile hazineye irat kaydına,

Dair, sanığın yüzüne karşı kararın tefhim tarihinden itibaren, katılanın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak ve bu beyanın tutanağa geçirilmesi ve ilgili hakime onaylattırılmak suretiyle Trabzon Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. ………/……../……….

Katip                                                                              Hakim

Yazar: admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir