Uzlaştırma Kapsamına Giren Suçlar

TÜRK CEZA KANUNU’NDA UZLAŞTIRMA KAPSAMINA GİREN SUÇLAR

A) Türk Ceza Kanunu’nda uzlaşma kapsamına giren suçlar şunlardır:

1. Kasten Yaralama Suçu (TCK m. 86, 3. fıkra hariç)

2. Kasten Yaralamanın İhmali Davranışla İşlenmesi (TCK m. 88)

3. Taksirle Yaralama Suçu (TCK m. 89)

4. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit (TCK m. 106)

5. Tehdit Suçu (TCK m. 106/1)

6. Konut ve İşyeri Dokunulmazlığını İhlal Suçu (TCK m. 116)

7. İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu (TCK m. 117/1)

8. Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma (TCK m. 123)

9. Hakaret Suçu (TCK m. 125 3. Fıkra a bendi hariç)

10. Haksız fiil nedeniyle veya karşılıklı hakaret (TCK m. 129)

11. Kişinin Hatırasına Hakaret Suçu (TCK m. 130)

12. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m. 132)

13. Konuşmaları Dinleme ve Kayda Alma Suçu (TCK m. 133)

14. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu (TCK m. 134)

15. Hırsızlık (TCK m. 141)

16. Kullanma hırsızlığı (TCK m. 146 2 cümle hariç)

17. Alacağın Tahsili Maksadıyla Cebir ve Tehdit Kullanılması (TCK m. 150)

18. Mala Zarar Verme TCK m. 151

19. İbadethaneler ve Mezarlıklara Zarar Verme Suçu (TCK m. 153)

20. Hakkı Olmayan Yere Tecavüz Suçu (TCK m.154/1)

21. Güveni Kötüye Kullanma TCK m.155

22. Bedelsiz Senedi Kullanma Suçu (TCK m. 156)

23. Dolandırıcılık (TCK m. 157)

24. Dolandırıcılığın, bir hukuki ilişkiye dayanan alacağı tahsil amacıyla işlenmesi hali (TCK m. 159)

25. Kayıp veya Ele Geçen Eşyayı Tasarruf Suçu (TCK. m. 160)

26. Şirket veya Kooperatifler Hakkında Yanlış Bilgi Verme Suçu (TCK m. 164)

27. Suç Eşyasını Satın Alma veya Kabul Etme Suçu (TCK m. 165)

28. Bilgi Vermeme Suçu (TCK m. 166)

29. Yağma ve nitelikli yağma hariç “Malvarlığına Karşı Suçlar” başlığı altında yer alan suçların haklarında ayrılık kararı verilmiş olan eşlerden  birinin, aynı konutta beraber yaşamayan kardeşlerden birinin, aynı konutta beraber yaşamakta olan amca, dayı, hala, teyze, yeğen veya ikinci derecede kayın hısımlarının zararına olarak işlenmesi hali (TCK m. 167)

30. Açığa İmzanın Kötüye Kullanılması Suçu (TCK m. 209/1)

31. Aile Hukuku Yükümlülüğünün İhlali Suçu (TCK m. 233/1)

32. Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması (TCK m. 234)

33. Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması (dördüncü fıkra hariç, TCK m. 239)

34. Yabancı devlet bayrağına karşı hakaret (TCK m. 341)

35. Yabancı Devlet Temsilcilerine Karşı İşlenen Suçlar (TCK m. 342)

36. Mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk tüzel kişisi olması koşuluyla, suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca, üst sınırı üç yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar (CMK m. 253/1-c)

B) Uzlaşma hükümlerinin uygulanabileceği bazı özel kanunlar şunlardır:

1. Sınai Mülkiyet Kanunu

2. Ticari İşletme Rehni Kanunu

3. İcra ve İflas Kanunu (Ör: m. 331)

4. Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu

5. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun

6. Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

7. Türk Ticaret Kanunu

8. Sigorta Murakabe Kanunu

9. Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun

10. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 33